Методичні рекомендації до семінарського заняття. Готуючись до першого питання, докладніше зупиніться на третьому – складному і драматичному періоді українського відродження

Готуючись до першого питання, докладніше зупиніться на третьому – складному і драматичному періоді українського відродження. Поясніть, чим було зумовлено його суперечливий характер. Наведіть приклади досягнень неокласики, українського футуризму і авангарду, новітнього театру, школи Бойчука, кінематографу О. Довженка тощо.

Досліджуючи таке явище, як “Розстріляне відродження”, проаналізуйте причини його виникнення та наслідки для розвитку української культури, наведіть імена репресованих діячів культури, освіти, науки. Розкрийте сутність тоталітаризму на теренах культурного розвитку, причини ворожого ставлення до національної культури українського народу. Наведіть приклади впровадження нових “культурних” смаків та стереотипів. Особливу увагу зверніть на явище в розвитку культури тоталітарного періоду, відоме як “соцреалізм”. Наведіть приклади архітектурних споруд, образотворчого мистецтва, літератури, музики, театрального мистецтва та кінематографії у стилі соцреалізму. Висловіть своє ставлення до цього стилю. Проаналізуйте розвиток української культури у повоєнний період; розкрийте вплив “хрущовської відлиги”, наведіть приклади творів, назвіть імена діячів української культури. У чому їх значущість, на вашу думку?

Готуючи виступ до другого питання, варто відштовхнутись від культурного зрушення, започаткованого “хрущовською відлигою” на рубежі 50 – 60-х рр. ХХ ст. Назвіть імена діячів культури, які заявили про себе в цей час. Особливу увагу зверніть на творчість Л. Костенко, В. Симоненка,І. Драча, Д. Павличка, М. Вінграновського, А. Горської, кінорежисера С. Параджанова тощо. Наведіть приклади значних культурницьких акцій за участю шістдесятників.

Частина шістдесятників перейшла на позиції дисиденства. Назвіть відомі вам імена діячів культури та причини, які спонукали їх перейти в опозицію до влади. Наведіть приклади акцій протесту за участю дисидентів проти тієї політики, яку проводила влада у сфері національного культурного розвитку.

Необхідно уважно ознайомитись із працею І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”.

В заключній частині зробіть висновок про культурницьку місію шістдесятників та дисидентів, їхню роль в історії розвитку новітньої української культури.

При підготовці наступного питання потрібно пам’ятати, що зі здобуттям державної незалежності починається новий етап у розвитку української культури. Студентам потрібно розкрити нові тенденції та якісно нові перспективи у розвитку національної культури. Засвоєння національно-культурної спадщини є фундаментом будівництва сучасної української культури. Доцільно назвати імена та твори велетнів української духовності – М. Костомарова, П. Куліша, М. Максимовича, М. Драгоманова, І. Огієнка, М. Грушевського, С. Єфремова, В. Винниченка тощо. Не слід забувати імена та твори митців радянського часу. Наведіть приклади.Повертаються з забуття історико-культурні пам’ятки тощо. Аналізуючи проблеми сучасного етапу розвитку української культури, доцільно врахувати труднощі економічного розвитку країни на рубежі ХХІ ст. Висловіть своє ставлення до тенденції різкого зростання комерціалізації частини культури, насадження низьких культурних стереотипів. Що, на вашу думку, може стати протидією такій тенденції? Яка роль інтелігенції у цьому процесі? Розкрийте роль і значення поглиблення міжнародних культурних зв’язків як для розвитку українського, так і світового культурного процесу. Дайте відповідь на питання: які чинники сприятимуть подоланню негативних і закріпленню позитивних тенденцій у розвитку української культури?

Розгляд четвертого питання необхідно розпочати з того, що духовна спадщина народу України включає надбання національної культури, створені як в Україні, так і за її межами, в діаспорі. Назвіть відомі вам країни, де існує українська діаспора, – як ближнього, так далекого зарубіжжя. Наведіть приклади збереження українськими емігрантами своєї національної ідентичності. Назвіть імена літераторів-українців, які зробили свій внесок у розвиток української культури за кордоном.

Розкажіть, що ви знаєте про об’єднання творчих сил літературознавців і письменників усієї діаспори, діячів образотворчого мистецтва, скульпторів, хореографів, Архів української еміграції у Франції, вищі навчальні заклади української еміграції в Німеччині, Чехословаччині, українські культурні центри в державах, що виникли на теренах пострадянського простору.Підсумовуючи, потрібно зазначити, що головною метою процесу культуротворення в українській діаспорі була духовна консолідація українців усього світу в інтересах відродження, збереження і примноження національно-культурних традицій українського народу.

Основні програмні питання з дисципліни «Історія української культури»

1. Історія української культури як навчальна дисципліна, її предмет та джерела вивчення.

2. Сутність поняття “культура” та його різні визначення.

3. Структура та функції культури.

4. Рівні культури: елітарний, масовий, побутовий (традиційний) та їх взаємодія.

5. Антропологічні концепції культури.

6. Сутність теологічної концепції культури.

7. Теорія циклічного розвитку культури О. Шпенглера.

8. Сутність поняття цивілізації та його співвідношення з культурою.

9. Техніка, культура та природа людини.

10. Субкультура. Контркультура.

11. Традиційна і сучасна культура.

12. Поняття культурної ідентифікації.

13. Ідея рівноправності культур у сучасному світі.

14. Кризові явища в культурі, їх природа та наслідки.

15. Поняття цінностей та ціннісних орієнтацій в культурі.

16. Антропоцентрична та теоценрична моделі культур.

17. Співвідношення світової та національної культури.

18. Складові елементи національної культури.

19. Періодизація історії світової та української культури.

20. Роль культурних орієнтацій в розвитку суспільства.

21. Визначні представники української культурологічної думки

ХІХ – поч. ХХ ст.

22. Визначні представники сучасної української культурології.

23. Наукові та популярні видання з “Історії української культури”.

24. Поняття археологічної культури, культурного шару.

25. Антропо- та соціокультурогенез у первісну добу.

26. Періодизація первісної культури та її найхарактерніші риси.

27. Археологічні культури доби палеоліту на теренах України.

28. “Неолітична культурна революція”, її трипільський феномен.

29. ЮНЕСКО та її роль в охороні пам'яток культури.

30. Періодизація античної культури.

31. Характерні риси античної культури.

32. Давньогрецька культура класичного періоду. Афінський акрополь.

33. Визначні представники давньогрецької античної культури (архітектура, скульптура, музика, живопис, література).

34. Елліністична культура: характерні ознаки, видатні досягнення.

35. Український ареал античної культури.

36. Особливості та досягнення культури кімерійсько-скіфо-сарматської доби на теренах України.

37. Культурна місія античних полісів Північного Причорномор'я.

38. Золото скіфів – визначний культурний феномен.

39. Характерні риси та видатні досягнення культури Стародавнього Риму.

40. Світове значення античної культури.

41. Світоглядні засади та характерні риси Середньовічної культури.

42. Візантійська культура і Київська Русь.

43. Головні здобутки західноєвропейської середньовічної культури (освіта, література, наукові знання).

44. Романський та готичний стилі західноєвропейського мистецтва та архітектури.

45. Культура та вірування слов'ян у дохристиянську добу.

46. Писемність, освіта, література давньої Русі.

47. Образотворче мистецтво та архітектура Київської Русі.

48. Значення давньоруської культурної спадщини для народу України.

49. Світоглядні засади та характерні риси європейської ренесансної культури.

50. Сутність ренесансного гуманізму та його представники.

51. Високий ренесанс та його титани.

52. Реформація та Північне відродження.

53. Пізній ренесанс. Причини кризи та занепаду ренесансної культури.

54. Особливості розвитку ренесансу в українській культурі.

55. Братства та їх роль у національно-культурному відродженні України кін. ХVI – сер. XVІІ ст.

56. Українська освіта, книгодрукарство, література ренесансної доби.

57. Ренесансні впливи в українському мистецтві та архітектурі.

58. Характерні риси європейської новочасної культури ХVІІ ст. та її видатні представники.

59. Сутність просвітництва ХVІІІ ст. Французький енциклопедизм та енциклопедисти.

60. Світоглядні засади та характерні риси Європейського бароко.

61. Феномен українського бароко.

62. Видатні представники української барокової культури (література, музика, живопис, архітектура.

63. Розвиток освіти та наукових знань в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст. Києво-Могилянська академія.

64. Європейський класицизм та рококо епохи абсолютизму у ХVІІ – ХVІІІ ст.

65. Видатні представники Європейського барокко (архітектура, скульптура, живопис).

66. Світоглядні засади та головні художні течії Європейської культури ХІХ ст. Європейська барокова література, музика, театр та драматургія.

67. Класицизм, романтизм, реалізм – провідні художні течії в культурі ХІХ ст.

68. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини ХІХ ст.

69. Місце Т.Г. Шевченка в українській і світовій культурі.

70. Провідники українського культурного відродження др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

71. Українська освіта та наука др. пол. ХІХ – поч. ХХст.

72. Українська драматургія, музика, театр кін. ХІХ - поч. ХХ ст.

73. Образотворче мистецтво та архітектура другої пол. ХІХ ст.

74. Європейська культура у пошуці шляхів виходу з кризи другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: натуралізм, імпресіонізм, символізм.

75. Модернізм – культурний феномен ХХ ст. Його світоглядні засади.

76. Характеристика основних течій та напрямків модернізму: експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм, абстракціонізм.

77. Течія авангардизму. Український авангард.

78. Український культурний ренесанс ХХ ст.: специфіка та періоди розвитку.

79. Діячі українського “розстріляного відродження”.

80. Тоталітаризм і культура.

81. Протиріччя у розвитку української культури радянської доби 30-80 рр. ХХ ст. Соцреалізм.

82. Культурницький напрям руху шістдесятників.

83. Дисидентський рух і культура.

84. Тенденції розвитку української культури в період незалежості.

85. Сучасна українська культура в контексті світового культурного процесу.

86. Течія постмодернізму в культурі на межі ХХ – ХХІ ст.

87. Феномен масової культури, його прояви в Україні.

88. Культура української діаспори.

89. Духовно-культурний рівень сучасного молодого фахівця з вищою освітою: бачення студента.

90. Здобутки та втрати української культури у ХХІ ст.

Основна література

1. Антонович Д..В. Український театр. Конспективний історичний нарис. Прага-Берлін.: Нова Україна, 1923 – 14 с.

2. Алексієвець Л.М. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІІ – ХVІІІ ст.). – Г.: Збруч, 1999. – 264

3. Бароко в словянських культурах: М.: Наука, 1992 – 351 с.

4. Богданов В.О. Історія духовного музичного мистецтва України.

5. Від найдавніших часів до поч. ХХ ст. – Х.: Основа, 2000 – 286 с.

6. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1998.

7. Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – С.-Пб.: Пальмира, 1992 (а також інші видання).

8. Виппер Б. Итальянский Ренессанс XII – XVI ст. Курс лекций : Т.1-2 М.: Искусство, 1977.Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.– М.: Наука, 1988.

9. Власов В.Г. Стили в искусстве т.1-3, С.-Пб., 1995, 1997, 1998.

10. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закладів освіти. – К.,: Літера, 2000.

11. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – “К.: Золоті ворота”–ДТК–“Радуга”, 1990.

12. Гуревич П.С. Культурология: Учебник для студентов вузов.– З-е изд., перераб. И доп. – М.: Гардарики, 2002.

14. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. Видання 2-ге, перероб. та доп. / За ред. І.І.Тюрменко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

13. Древние цивилизации /С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба и др.; Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина.– М.: Мысль, 1989.

14. Дройзен Й.Х. История эллинизма: У 3-х. – М.: Наука, 2001.

15. И.Ильин. Постмодернистский словарь. М.,2001.

16. Історія української культури: Зб.матеріалів і документів /Упоряд.: Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; За ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. – К.: Вища школа, 2000.

17. История и культура античного мира. – М.: Искусство, 1977.

18. Історія світової культури. – К.: Либідь, 1994.

19. Ісаєвич Я.Д. Братства і їх роль у розвитку української культури в XVI – XVIII ст. – К., 1969.

20. Історія української культури (Вид. І.Тиктора). Репринтне вид. 1937р.

21. Історія української та зарубіжної культури: Навч.посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Клапчук та ін.; За ред.С.М.Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”; К00, 1999.

22. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник /Керівник авт.кол. Л.Т. Левчук. – 2-ге вид., стереотип. –К.: Либідь,1997

23. Історія української культури: У 5-ти томах. – /Історія культури давнього населення України. – Т.1. – НАН України. – Патон Б.Є. /голов. ред./. – К.: Наукова думка, 2001.

24. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича.– К.: Либідь,1994.– С. 545.

25. Історія української літератури ХХст. Кн.1.К.,1993.

26. Історія українського мистецтва: В 6 т. – К.: АН УРСР Головна редакція української радянської енциклопедії., 1968. – Т.3. – 416 с.

27. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. Видання 2-ге, перероб. та доп. / За ред. І.І.Тюрменко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

28. Культурологія: Лекції з історії світової та української культури: Навч. посібник (За ред. Яртися). – Львів: Світ, 2005.

29. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М.: Висш. школа, 1990.

30. Культура українського народу: Навч.посібник /В.М.Русанівський, Г.Д.Верви, М.В.Гончаренко та ін. – К.: Либідь, 1994.

31. Культурология. ХХ век: Словарь. - С-Пб., 1997.

32. Культурологія ХХ век. Енциклопедия т. 1-2. С.-Пб., 1998.

33. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч.видання / За загальн. ред. Яртися А.П., Шендрика С.М., Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994.

34. Лісовий І. А. Античний світ у термінах, іменах і назвах: Довідник з історії та культури Стародавньої Греції, Риму. – Львів, 1988.

35. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури – К.: Обереги, 1992.

36. Макаров А.М. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 288с.

37. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – поч. XVII ст.). – К., 1991.

38. Огієнко І. Українська культура – К.: Абрис, 1991. – с.

39. Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі. К.,1997.

40. Підлісна Г. Світ античної культури. К., 1989.

41. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: “АртЕк”; 1998.

42. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 1997.

43. Сарбей В.Г. Національне відродження України. – К.: Альтернативи.– 1991.

44. Скорик Л. Національний світогляд і специфіка українського бароко в архітектурі //Матеріали І конгресу Міжнар. асоціації україністів К.: АНУ, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, 1993 – 251 с.

45. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.

46. Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989.

47. Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1996.

48. Толочко О.П. Толочко П.П. Україна крізь віки: У 15 т. – Київська Русь. – Т.4. – Альтернативи. – К., 1998.

49. Українська культура: Лекції за ред. Дм. Антоновича. – К.: Либідь, 1993.

50. Українська література XIV – XVI ст. – К.: Наук. думка, 1988.

51. Український авангард 1910 - 1930 рр. К., Мистецтво, 1995.

52. Українська та зарубіжна культура: Навч.посібн. - К.: Знання, 2000.

53. Юдін-Ріпун І.М. Культурологія просвітництва: Навч. посіб. для студ. мистецтвознавчих вузів за спец. 02.01. – Культурологія (НАН України). – К.: Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Т.Рильського, 1999. – 200 с.

Додаткова

54. Баткин Л.М. Итальянское возрождение: проблемы и люди. - М.: Искуство, 1995.

55. Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. З найдавніших часів до кінця двадцятого століття. – Х.: ХДПУ, 2000. – 250 с.

56. Вельфлин Г. Классическое искусство. - С.-Пб.: Гилея, 1997.

57. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.– М.: Наука, 1988.

58. Висоцький С. Азбука Софійського собору у Києві та деякі питання походження кирилиці //Мовознавство. – 1974. - №4.

59. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ – начала ХІІ века. – К.,1988.

60. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? К.,1998.

61. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У 2-х т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т.1. – С. 472.

62. Кирило – Мифодіївське товариство: У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1990.

63. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – К.: Либідь, 2000.

64. Муратов П.П. Образы Италии – М.: Республика, 1994. Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV – першої половини XVII ст. – К.: Мистецтво, 1985.

65. Сверстюк Є. Блудні сини України К.,1993.

66. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

67. Франко І. Твори: У 20–ти т. – К.: Держлітвидав, 1955.

68. Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. – М.: Прогресс Универc, 1995.

69. Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: Дніпро, 1990. – С. 22.

70. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К.: “Вища школа”, 1981. – 236 с.

71. Українська література ХУІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1983. – 684с.

72. Українська література ХУІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1983. – 684с.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абстракція – 189

Авангардизм – 189

Автохтонна теорія – 77

Анти – 77, 78

Антична спадщина – 67

Ампір – 166

Архітектура українського бароко – 133

Архітектурне будівництво Київської Русі - 94

Архітектурні традиції міст-полісів – 61

Бароко в українському малярстві – 133

Берестяні грамоти – 87

Братства – 114

Велесова книга – 87

Венеди – 77, 79

Вертеп – 155

Відродження - 102

Візантійська архітектура – 71

Гончарне виробництво – 42

Грецька колонізація – 55

Грецькі міста-поліси – 55, 56

Дадаїзм – 202

Давньоруські літописні зведення – 89, 90, 91, 92, 93, 94

Діаспора – 227

Духовна культура слов’ян – 82

Еклектика – 183

Експресіонізм -139

Етнонім “Україна” – 78, 79

Етнос – 20

Зарубинецька культура – 74

Збруцький ідол – 85

Пектораль – 53

Ідентифікація української нації – 23

Іконопис – 142

Інтерлюдія – 149

Інтермедія – 149

“Історія Русів” – 156

Києво-Могилянська академія – 123, 125, 126, 127, 128

Кіммерійці – 45

Кітч – 223

Конструктивізм –206

Космополітизм – 221

Культура бароко в Україні - 133

Культурна ідентифікація – 20

Культура скіфів – 46, 47, 49

Культурні цінності – 14

Маргінал –221

Масова культура – 221

Меценатство – 187

Міфологія трипільців – 44

Модерн – 184

Мозаїка – 99, 100

Музичне барокове мистецтво – 144

Нація – 22

Острозький культурно-освітній центр – 110

Пектораль – 53

Полемічна література – 121, 152

Постмодерн – 224

Ренесанс – 102

Ренесансні впливи в українському малярстві – 111

Ренесансний вплив в українській архітектурі – 108

Ренесансний гуманізм – 104, 120

Рівні культури – 15, 16

"Розстріляне відродження” – 210

Сармати – 77

Сарматська кераміка – 54

Скіфська космогонія – 47

Скіфська міфологія – 48, 73

Скіфські кургани – 49, 50

Скіфський звіриний стиль – 51, 73

Слов’янська міфологія – 82

Слов’яни-язичники – 83

Склавини – 77

Софійська абетка – 86

Софія Київська – 88, 89, 97

Соціалістичний реалізм

Супрематизм –201

Сюрреалізм – 202

Театр козацького бароко - 147

Театральне мистецтво міст-полісів – 64

Тоталітаризм –208

Травесті - 155

Трипільська культура – 40, 43

Українське козацьке бароко - 137

Українська культура – 14

Українська національна ідентифікація – 23

Українська ментальність – 27

Український портретний живопис – 139

Хрущовська культурна" відлига" – 212

Цивілізація – 17, 19

Цінності -16

ЗМІСТ
Загальні положення………………………………………...........
Програма вивчення дисципліни……………………………..
Вступ……………………………………………………………………..
Тема 1. Українська культура як світовий феномен………………….
Тема 2. Витоки української культури………………………………….
Тема 3. Культура Візантії, словян та Київської Русі……………….
Тема 4. Ренесанс в українській культурі…………………………….
Тема 5. Культура бароко і Просвітництва…………………………...
Тема 6. Культурно-національне відродження України в ХІХ ст….
Тема 7. Новітня культура ХХ ст………………………………………..
Тема 8. Україна у сучасному світовому просторі…………………..
Конспекти лекцій…………………………………………………………..
Тема 1. Українська культура як світовий феномен
1.Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки………………………………………………………………………..
2. Культура і цивілізація………………………………………………..
3. Поняття культурної ідентифікації…………………………………..
4. Українська культурологічна думка………………………………….
Тема 2. Витоки української культури
1. Археологічні культури первісної доби на теренах України. Феномен трипільської цивілізації………………………………………
2. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського світу….
3. Український ареал античної культури………………………………
Тема 3. Культура Візантії, словян та Київської Русі
1. Духовно-культурна спадщина Візантії…………………………….
2. Матеріальний і духовний світ стародавніх слов’ян……………
3. Культура Київської Русі…………………………………………….
Тема 4. Ренесанс в українській культурі
1. Ренесанс – загальноєвропейське і українське надбання………..
2. Ренесанс в українській культурі…………………………………
Тема 5. Українська культура ХVІІ – ХVІІІ століть
1. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукарство….
2. Феномен українського бароко………………………………………….
3. Особливості літературного процесу в Україні. Г.С.Сковорода та його внесок в розвиток української культури………………………….
Тема 6. Культурно-національне відродження України в ХІХ ст
1. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини XIX ст………………………………………..
2. Українська культура другої половини XIX - початку XX ст……….
Тема 7. Новітня культура ХХ ст.
1. Українське культурне відродження…………………………………..
2. Український модернізм…………………………………………………
3. Культура в протистоянні тоталітаризму…………………………….
Тема 8. Україна у сучасному світовому просторі
1. Тенденції розвитку української культури в добу незалежності….
2. Масова культура і постмодерн………………………………………..
3. Культура української діаспори…………………………………………
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять…………………………………………………………………………
Основні програмні питання з дисципліни «Історія української культури»…………………………………………………………………….
Основна література………………………………………………………..
Додаткова……………………………………………………………………
Предметний покажчик……………………………………………………..
Зміст………………………………………………………………………….


[1] Дзюба І. “Українська культура” в контексті української культури // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 6.

1 Див.: Антонович Д. Вступ // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – С. 23.

2 Дзюба І. Названа праця. – С. 10.

1 Див.: Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів: Українська академія друкарства, вид-во “Фенікс”, при сприянні фонду “Відродження”, 1995. – С. 11, 13, 15; Іларіон Митр. Творімо українську культуру усіма силами нації // Іларіон Митр. Мої проповіді. – Вінніпег–Канада: Накладом Товариства “Волинь”. 1973.– С. 131.

1 Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – С. 16.

2 Огiєнко I. Творiмо українську культуру всiма силами нацiї! Ще раз про нашi завдання // Наша культура. – 1935.– Кн.6.– С. 338.

[7] Саме в Криму архітектурні та інші пам’ятки цієї доби зустрічаються буквально на кожному кроці. Кримська земля – суцільний культурний шар, наповнений як залишками архітектурних споруд, так і рештками давніх статуй, амфор, монет, черепиці, глиняного посуду тощо. Наприклад, зараз керченське зібрання лапідарію нараховує більше двох тисяч одиниць і є одним з найбільш представницьких і відомих в світі.

1 Міріобібліон – безліч книжок.

1 Див.: Макарчук С.А. Український етнос (Виникнення та історичний розвиток). – К., 1992. – С.11-12.

2 Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993. – С.4.

3 Полонська-Ваиленко Н. Історія України: у 2 т. – К., 1992. – Т.1. – С.53.

1 Див.: Висоцький С. Азбука з Софійського собору у Києві та деякі питання походження кирилиці //Мовознавство. – 1974, №4. - С.74-83.

1 Див.: Толочко О.П. Толочко П.П. Україна крізь віки. – У 15 т. Київська Русь. Т.4. – Альтернативи. – К., 1998. – С.315.

2 Див.: там само.

1 Див.: Толочко О., Толочко П. Київська Русь. – Т.4. – К., 1998. - С.322.

1 Див.: Толочко О., Толочко П. Київська Русь. – Т.4. – К., 1998. – С.322.

1 Індульгенція - лат. Indulgentia від лат. indulgeo «терпіти, дозволяти» - папери, продаж яких організував Ватикан для збільшення своїх прибутків, що давали прощу земних гріхів за підписом самого Папи.

1 Історія української культури: У 5-ти т.– /Українська культура ХІІІ – першої половини XVIIстоліть. – Т.2.–К.: Наук. думка, 2001.– С.540.

1 Історія української культури: У 5-ти т.– /Українська культура ХІІІ – першої половини XVIIстоліть. – Т.2.– С.402.

2 Медичі – сім’я флорентійських банкирів і меценатів культури XV – XVI ст.ст. Один з найвідомішіх її представників Лоренцо (Чудовий) – 1449 – 1492 – поет, філософ, меценат доби відродження.

3 Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.–К.:Обереги,1992.–С.49.

1 Є. Маланюк, так само. С. 50.

[22] Тимошик М. Невтомний сівач на українознавчій ниві // Огієнко І. Історія українського друкарства /Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та прим. М.С.Тимошик.– Либідь, 1994.–С. 31.

[23] За даними останніх досліджень книгодрукарство в Києво-Печерський Лаврі почалося не пізніше 1606 р.

[24] Парсуна – жанр портретного живопису кінця ХVІ – ХVІІ ст., що зберіг прийоми іконопису.

[25] геральдика (від лат. – глашатай) – гербоведення, в ХІІІ – першій половині ХІХ ст., складання дворянських, цехових та земельних гербів.

[26] Іконопис – християнський становий культовий живопис – енкаустика (), мозаїка, в середні віки, а пізніше масляний живопис.

[27] Іконостас – (від грецького – місце стояння), перегородка з іконами і різними дверима в православному храмі, яка відділяє алтарну частину від основної частини інтер’єру.

[28] Гравюра – вид графіки, в якому зображення є друкованим відбитком малюнка, що нанесений на дошку малярем-гравером; відбитки також називаються гравюрами.

[29] А капела – циклічна (багаточастинна) хорова духовна композиція.

[30] Містерія – релігійна драма на біблійські сюжети.

[31] Мораліте – п’єса повчального характеру з алегоричними дійовими особами.

[32] Інтермедія – невелика драматична п’єса, переважно комедійного характеру, яку виконують між актами спектаклю.

[33] Інтерлюдія – те ж саме, що й інтермедія.

[34] Панегірик – хвалебна поезія на честь когось.

[35] Бурлеск – вид гумористичної пародійної поезії, характерною особливістю якої є невідповідність між темою твору та її мовним відтворенням.

[36] Травестія – (від франц. – переодягати, парадіювати) вид гумористичної поезії, близької до пародії.

[37] Філософом за античних часів називали людину, яка вела високоморальне, чеснотне життя.

[38] Г.Сковорода писав згідно з традиціями староукраїнської літературної мови, що представляла суміш української, російської та старослов’янської мов.

[39] Кант “Всякому городу нрав і права” увічнений І.Котляревським в “Наталці Полтавці” і залишений в оперній редакції М.Лисенка.

[40] Хоровий концерт до “Саду божествнних пісень” написав Іван Карабиць, присвятивши його 250-річчю від дня народження Г.Сковороди.

1.”Історія української літератури ХХ ст. Кн.1. К.,1993.с.10.

1 Історія Української літератури ХХст. Кн.1.К.,1993.с.76.

1 В радянський час творчість Архипенка була практично невідома українському загалу. У1989 р. з’явилась невеличка книжечка-альбом, в якому В. Коротич розповів про нашого земляка. У 2008-2009 рр. скульптури Архипенка з колекцій українських меценатів були представлені на виставках в Українському домі та Мистецькому арсеналі.

1 Сверстюк. Є. Блудні сини України. К.,1993.с.25,27.

1 ЮНЕСКО (UNESCO) – організація під егідою Об’єднаних Націй, що опікується питаннями науки і культури. Штаб-квартира знаходиться у Парижі.

1 Космополіт, космополітизм (гр. kosmopolites – громадянин світу) – подолання національних бар’єрів, інтернаціоналізація, сучасний глобалізм.


7825405991804927.html
7825452633687154.html
    PR.RU™